Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Mar 28, 2012
874

U okviru Programa rodne ravnopravnosti IPA 2010, koji u partnerstvu sprovode Ministarstvo za
ljudska i manjinska prava Crne Gore, UNDP i Delegacija EU u Podgorici, u Bečicima je 28–30.
septembra 2011. organizovana radionica na kojoj su učestvovali predstavnici/predstavnice crnogorskih
institucija koje su uključene u prevenciju nasilja i zbrinjavanje žrtava, uključujući nadležna
ministarstva, predstavnike/predstavnice centara za socijalni rad, pravosudnih organa, policije i Suda za
prekršaje. Takođe, na radionici su učestvovale i nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, SOS
Podgorica, SOS Nikšić, kao i predstavnice UNICEF-a i UNHCR-a.
Cilj radionice bio je da se definišu principi i način rada pojedinih institucija i da se prodiskutuju
aspekti međuinstitucionalne i međusektorske saradnje. Radionicu je vodila Branka Žigante-Živković,
sutkinja Visokog prekršajnog suda Hrvatske, u svojstvu konsultantkinje UNDP-jeve kancelarije u
Podgorici.
Na osnovu diskusije, g-đa Žigante-Živković izradila je prvi nacrt protokola, dok je UNICEF-ova
kancelarije u Podgorici angažovala dr Ivanu Stevanović, predśednicu Centra za prava deteta u
Beogradu, da napiše nacrt III dijela, koji se odnosi na đecu.
Nakon perioda od mjesec dana usaglašavanja oko teksta, u kojem su učestvovale sve nadležne
institucije, Protokol je zvanično potpisan 25. novembra.
Tim Programa za rodnu ravnopravnost IPA 2010 zahvaljuje svim učesnicima/učesnicama u procesu
koji su dali doprinos da konačan tekst Protokola bude jasan, razumljiv i u skladu s postojećin
zakonskim i strateškim okvirom. Tim takođe izražava zadovoljstvo činjenicom da je tokom rada na
Protokolu stvorena povoljna klima za sprovođenje Protokola u duhu dobre međuinstitucionalne i
međusektorske saradnje, koja je neophodan uslov za efikasnu prevenciju i zaštitu žrtava porodičnog
nasilja i nasilja nad ženama.

Ovdje mozete preuzeti Protokol.